Aktualności

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU GORZELNI POLSKICH – ważny komunikat z 12.12.2019

Wrocław, dnia 12 grudnia 2019 r.

CZŁONKOWIE  ZWIĄZKU GORZELNI POLSKICH WAŻNY KOMUNIKAT

Biuro Zarządu Związku Gorzelni Polskich z/s we Wrocławiu przygotowało warunki i zorganizowało w dniu 10 grudnia 2019 r. Walny Zjazd Członków Związku Gorzelni Polskich.

Odbył się on w Hotelu „BIELANY” w Bielanach Wrocławskich w godz. 11.00-14.00.

Na Zjazd przybyło 13 Członków spośród 18 uprawnionych do głosowania.

W Walnym Zjeździe uczestniczyli (uczestnictwo potwierdzone na  Liście obecności):

 1. Włodzimierz Warchalewski
 2. Józef Trepiet
 3. Andrzej Balas
 4. Antoni Jurewicz
 5. Piotr Gryta
 6. Wiktor Kulwieć
 7. Łukasz Karmowski
 8. Zbigniew Michałowski
 9. Magdalena Włodarska
 10. Huber Psuja
 11. Krzysztof Kamiński
 12. Andrzej Babiak
 13. Zbigniew Żyła

Obrady Walnego Zjazdu otworzył Prezes Zarządu, Pan Włodzimierz Warchalewski, który przedstawił słownie  Porządek i Regulamin obrad  zakładający, że  z powodu zbyt  małej ilości Członków, pozostających na dzień 10.12.2019 r.  w Związku,  głosowania uchwał  będą przeprowadzane jawnie, a Zjazd będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Wybory odbywać się będą także w trybie jawnym, co uzasadnione jest aktualną, bardzo trudną  sytuacją kadrową, finansową   i organizacyjna w Związku.

Porządek i Regulamin obrad Walny Zjazd przyjął jednogłośnie.

Następnie Pan Prezes dokonał ogólnego wprowadzenia do aktualnej sytuacji gorzelni rolniczych w Polsce i zaproponował, aby każdy z Członków Związku wypowiedział swoje zdanie w kwestii dwóch pytań:

 1. Czy w obecnej sytuacji Związku kontynuować jego działalność?
 2. Czy w obecnej sytuacji zakończyć działalność Związku i podjąć uchwałę o jego likwidacji?

W indywidualnych  odpowiedziach wszyscy Członkowie Związku odpowiedzieli pozytywnie na pytanie pierwsze uzasadniając potrzebę kontynuowania działalności Związku dostosowując ją do aktualnej sytuacji producentów  destylatu rolniczego w typowych gorzelniach rolniczych, a także poszukując nowych kierunków działalności uwzględniających m.in. powstawanie małych destylarni rolniczych.

Po uzyskaniu w/w odpowiedzi głos zabrał Dyrektor Biura Związku Gorzelni Polskich, Pan Józef Inorowicz, który przedstawił sytuację, w jakiej funkcjonowało Biuro nie posiadając wystarczających środków finansowych i bardzo ograniczone możliwości wykonywania zadań wynikających z oczekiwań Członków Związku. Wskazał na istotne przyczyny trudności w  znalezieniu  zrozumienia i wsparcia ze strony nie tylko Członków Związku (brak zapotrzebowania), ale i Kierownictwa resortu rolnictwa, dokąd zwracano się z propozycjami współdziałania. Przedstawił także szerzej założenia przyjętego w 2014 r. programu 50 Plus.

Zaproponował, aby Członkowie Zarządu  zgłosili kandydaturę Pana Łukasza Karmowskiego na funkcje Prezesa Zarządu ZGP.

Propozycja ta została jednogłośnie przyjęta.

Walny Zjazd ZGP  podjął  następujące  uchwały:

Uchwałę Nr 1 – o przyjęciu rezygnacji  Pana Włodzimierza Warchalewskiego z funkcji Prezesa Zarządu ZGP
Uchwałę Nr 2  – o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu ZGP, Pana Łukasza Karmowskiego,
Uchwałę Nr 3 – o zmianie Statutu w  kwestii liczebności Członków Zarządu ZGP
Uchwalę Nr 4 – o odwołaniu dotychczasowego składu Zarządu ZGP
Uchwałę Nr 5 – o powołaniu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej  ZGP.

W skład Zarządu ZGP weszli:

Pan Józef Trepiet i Pani Magdalena Włodarska.

Do Komisji Rewizyjnej ZGP zostali wybrani: Pan Zbigniew Michałowicz i Pan Andrzej Balas.

Ze składu Zarządu ZGP odwołano, po złożeniu rezygnacji: Panów: Andrzeja Balasa, Antoniego Jurewicza i Piotra Grytę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZGP, Pan Wiktor Kulwieć złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta.

Postanowiono utrzymać Biuro  Zarządu ZGP we Wrocławiu z funkcja pełnioną dotychczas przez Pana Józefa Inorowicza i Księgową, Panią Krystynę Kowalską.

 

Opr. Józef Inorowicz

5762total visits,1visits today